Mác 12:23

Mác 12:23 VIE2010

Lúc sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share