Mác 12:21

Mác 12:21 VIE2010

Người thứ hai lấy vợ góa ấy, rồi cũng chết không có con; người thứ ba cũng vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share