Mác 12:2

Mác 12:2 VIE2010

Đến mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến gặp những người thuê vườn nho để thu một phần hoa lợi từ vườn nho.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share