Mác 12:19

Mác 12:19 VIE2010

“Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật nầy: ‘Nếu một người có anh qua đời, để vợ lại nhưng không có con, thì người ấy phải lấy vợ góa đó để có con nối dõi cho anh mình.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share