Mác 12:16

Mác 12:16 VIE2010

Họ đem cho Ngài một đồng tiền. Ngài hỏi: “Hình và hiệu nầy của ai?” Họ trả lời: “Của Sê-sa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share