Mác 12:15

Mác 12:15 VIE2010

Biết được thái độ đạo đức giả của họ, Ngài bảo: “Tại sao các ngươi thử Ta? Hãy đem cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share