Mác 12:14

Mác 12:14 VIE2010

Họ đến nói với Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính, không vị nể ai; vì Thầy không nhìn bề ngoài của con người, nhưng dạy đường lối Đức Chúa Trời cách trung thực. Vậy, việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật không? Chúng tôi có phải nộp hay không?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share