Mác 12:13

Mác 12:13 VIE2010

Sau đó, họ sai mấy người thuộc phái Pha-ri-si và phe Hê-rốt đến gặp Đức Chúa Jêsus để gài bẫy Ngài trong lời nói.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share