Mác 12:12

Mác 12:12 VIE2010

Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ. Nhưng họ lại sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share