Mác 12:11

Mác 12:11 VIE2010

Đây là việc Chúa làm, Và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share