Mi-chê 3:4

Mi-chê 3:4 VIE2010

Bấy giờ, những người lãnh đạo ấy sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va Nhưng Ngài không trả lời. Ngài sẽ giấu mặt khỏi họ Vì họ đã làm những việc gian ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share