Mi-chê 3:11

Mi-chê 3:11 VIE2010

Các nhà lãnh đạo phán xét vì hối lộ, Các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, Còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; Rồi chúng lại nương cậy Đức Giê-hô-va mà nói rằng: “Chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share