Mi-chê 3:1

Mi-chê 3:1 VIE2010

Ta phán: “Hỡi các người lãnh đạo của Gia-cốp Và các nhà cai trị của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Các ngươi không biết công lý sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share