Ma-thi-ơ 19:2

Ma-thi-ơ 19:2 VIE2010

Đoàn người rất đông đi theo Ngài; tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share