Ma-thi-ơ 19:12

Ma-thi-ơ 19:12 VIE2010

Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh; có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời nầy, hãy nhận đi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share