Ma-thi-ơ 17:25

Ma-thi-ơ 17:25 VIE2010

Phi-e-rơ đáp: “Có.” Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Jêsus hỏi người trước: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share