Ma-thi-ơ 17:13

Ma-thi-ơ 17:13 VIE2010

Lúc ấy, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share