Ma-thi-ơ 17:11

Ma-thi-ơ 17:11 VIE2010

Ngài đáp: “Thật Ê-li phải đến và phục hồi mọi việc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share