Ma-thi-ơ 10:41

Ma-thi-ơ 10:41 VIE2010

Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share