Ma-thi-ơ 10:23

Ma-thi-ơ 10:23 VIE2010

Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share