Ma-la-chi 2
VIE2010

Ma-la-chi 2

2
Quở trách thầy tế lễ
1“Bây giờ, hỡi các thầy tế lễ, đây là lệnh truyền cho các ngươi. 2Nếu các ngươi không lắng nghe, và không để tâm dâng vinh quang cho danh Ta thì Ta sẽ nguyền rủa các ngươi, và sẽ biến những phước lành của các ngươi thành sự nguyền rủa. Phải, Ta đã nguyền rủa rồi vì các ngươi không để tâm tôn kính Ta.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 3“Nầy, vì các ngươi, Ta sẽ quở trách dòng dõi các ngươi, và sẽ rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của sinh tế mà các ngươi dâng trong các kỳ lễ; các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. 4Các ngươi sẽ biết rằng Ta đã truyền lệnh nầy cho các ngươi để giữ giao ước của Ta với Lê-vi.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.#Dân 3:11-13.
5“Giao ước của Ta với Lê-vi là giao ước sự sống và bình an mà Ta đã ban cho để người tôn kính Ta; người đã tôn kính và run sợ trước danh Ta.#Dân 25:12. 6Luật pháp chân thật ở trong miệng người; và người ta không tìm thấy điều gian ác nào trong môi người. Người đã bước đi với Ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi. 7Vì môi miệng của thầy tế lễ phải giữ tri thức, người ta tìm luật pháp trong miệng người, vì người là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.
8Nhưng các ngươi đã đi chệch đường lối, dùng luật pháp làm cho nhiều người vấp ngã, và đã phá hủy giao ước Lê-vi.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 9“Vì vậy, Ta làm cho các ngươi trở thành đáng khinh và hèn hạ trước mặt mọi người, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, nhưng tỏ ra thiên vị trong luật pháp.”
Sự bất trung của dân Chúa
10Chẳng phải tất cả chúng ta có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy tại sao ai nấy đối xử với anh em mình cách gian dối, xúc phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? 11Giu-đa ăn ở cách lừa dối, và người ta đã làm điều ghê tởm trong Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem. Giu-đa đã làm ô uế nơi thánh của Đức Giê-hô-va mà Ngài yêu, vì nó đã cưới con gái của thần ngoại bang. 12Bất cứ ai làm điều đó, hoặc người ý thức có thể trả lời hoặc người đem tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va vạn quân, thì Đức Giê-hô-va đều loại trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp.
13Đây là điều thứ hai mà các ngươi sẽ làm: Các ngươi lấy nước mắt khóc lóc, than thở mà che phủ bàn thờ Đức Giê-hô-va, vì Ngài không còn nhìn đến và không vui nhận các tế lễ dâng lên bởi tay các ngươi. 14Các ngươi lại hỏi: “Vì sao vậy?” Đó là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi với vợ ngươi cưới lúc trẻ, mà ngươi đã phản bội nàng, dù nàng là người bạn đời và là vợ giao ước của ngươi. 15Dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dật, chẳng phải Ngài chỉ làm nên có một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh.#2:15 Nn: dòng dõi của Đức Chúa Trời. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ. 16Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: “Ta ghét việc ly dị, và ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán như thế. Vậy, hãy cẩn thận trong tâm linh các ngươi, và đừng phản bội.
17Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình, mà các ngươi lại nói rằng: “Chúng con có làm phiền Ngài đâu?” Đó là khi các ngươi nói: “Ai làm điều ác là tốt đẹp dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy.” Hoặc hỏi: “Đức Chúa Trời của công lý ở đâu?”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010