Ma-la-chi 2:1

Ma-la-chi 2:1 VIE2010

“Bây giờ, hỡi các thầy tế lễ, đây là lệnh truyền cho các ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share