Lu-ca 20:41

Lu-ca 20:41 VIE2010

Đức Chúa Jêsus hỏi họ: “Tại sao người ta lại nói Đấng Christ là con vua Đa-vít?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share