Lu-ca 20:4

Lu-ca 20:4 VIE2010

Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share