Lu-ca 20:19

Lu-ca 20:19 VIE2010

Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share