Lu-ca 20:17

Lu-ca 20:17 VIE2010

Đức Chúa Jêsus nhìn họ và nói: “Vậy thì lời chép nầy có nghĩa gì: ‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, Đã trở nên đá góc nhà.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share