Lu-ca 16:17

Lu-ca 16:17 VIE2010

Trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share