Lê-vi 22:18

Lê-vi 22:18 VIE2010

“Hãy truyền bảo A-rôn, các con trai người và toàn dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người trong nhà Y-sơ-ra-ên hoặc ngoại kiều sống giữa họ đã hứa dâng hay tự nguyện dâng tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share