Giô-suê 16:8

Giô-suê 16:8 VIE2010

Từ Tháp-bu-ách, ranh giới nầy chạy về hướng tây đến suối Ca-na, rồi dừng lại ở biển. Đó là sản nghiệp của bộ tộc Ép-ra-im, theo từng gia tộc của họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share