Giô-suê 16:7

Giô-suê 16:7 VIE2010

rồi từ Gia-nô-ách, nó chạy xuống A-ta-rốt và Na-a-ra, gặp Giê-ri-cô, và dừng lại ở sông Giô-đanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share