Giô-suê 16:6

Giô-suê 16:6 VIE2010

và từ đó chạy thẳng ra biển; về phía bắc là Mít-mê-thát; về phía đông, đường ranh giới nầy vòng về hướng Tha-a-nát Si-lô, và chạy về phía đông đến Gia-nô-ách
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share