Giô-suê 16:3

Giô-suê 16:3 VIE2010

chạy xuống phía tây đến địa phận dân Giáp-lê-tít, cho đến địa phận Bết Hô-rôn Hạ và Ghê-xe rồi dừng lại ở biển.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share