Giô-suê 16:2

Giô-suê 16:2 VIE2010

Ranh giới chạy dài từ Bê-tên đến Lu-xơ, đi qua địa phận dân A-rê-kít tại A-ta-rốt
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share