Giô-suê 16:10

Giô-suê 16:10 VIE2010

Tuy nhiên, họ không đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe nên dân Ca-na-an ở giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng chúng bị cưỡng bách lao động như nô lệ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share