Giô-suê 16:1

Giô-suê 16:1 VIE2010

Phần đất mà con cháu Giô-sép đã bắt thăm được chạy từ sông Giô-đanh gần Giê-ri-cô, phía đông các suối Giê-ri-cô, băng qua hoang mạc, và từ thành Giê-ri-cô lên đến vùng đồi núi Bê-tên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share