Giô-suê 1:18

Giô-suê 1:18 VIE2010

Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ông và không vâng theo bất cứ điều gì ông truyền bảo sẽ bị xử tử. Chỉ xin ông hãy mạnh dạn và thật can đảm.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share