Giô-suê 1:17

Giô-suê 1:17 VIE2010

Chúng tôi sẽ vâng lời ông mọi việc như đã vâng lời Môi-se. Chỉ mong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở với ông, như Ngài đã ở với Môi-se vậy!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share