Giô-suê 1:16

Giô-suê 1:16 VIE2010

Những người ấy thưa với Giô-suê: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông truyền bảo và đi bất cứ nơi nào ông sai phái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share