Giô-ên 2:4

Giô-ên 2:4 VIE2010

Hình dạng chúng như đàn ngựa; Chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giô-ên 2:4