Giô-ên 2:18

Giô-ên 2:18 VIE2010

Đức Giê-hô-va đã nổi ghen vì đất nầy, Và Ngài tỏ lòng thương xót dân Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share