Giô-ên 1:9

Giô-ên 1:9 VIE2010

Tế lễ chay và lễ quán bị dứt khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va; Các thầy tế lễ phụng sự Đức Giê-hô-va đang than khóc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share