Giô-ên 1:19

Giô-ên 1:19 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài. Vì lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc, Ngọn lửa đã đốt sạch mọi cây cối ngoài đồng!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share