Giô-ên 1:16

Giô-ên 1:16 VIE2010

Chẳng phải lương thực đã bị cất đi Ngay trước mắt chúng ta, Và niềm vui mừng hân hoan Đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share