Giô-ên 1:15

Giô-ên 1:15 VIE2010

Ôi ngày ấy! Vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần. Nó đến như một cơn hủy diệt đến từ Đấng Toàn Năng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share