Giô-ên 1:1

Giô-ên 1:1 VIE2010

Lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share