Gióp 42:16

Gióp 42:16 VIE2010

Sau đó, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; ông được thấy con, cháu, chắt đến đời thứ tư.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share