Gióp 42:12

Gióp 42:12 VIE2010

Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có mười bốn nghìn chiên, sáu nghìn lạc đà, một nghìn đôi bò và một nghìn lừa cái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share