Gióp 33:13

Gióp 33:13 VIE2010

Tại sao anh tranh luận với Ngài? Ngài đâu có cần giải thích mọi việc Ngài làm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share