Gióp 33:11

Gióp 33:11 VIE2010

Ngài cùm chân tôi lại, Và canh chừng đường lối tôi.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:11