Gióp 2:1

Gióp 2:1 VIE2010

Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến để trình diện Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share